25 November 2018 13:01

       Kepada 
Yth. 1. CV. MEDIA KAIMANA
       2. CV. GLORYA RIMBA PAPUA
       Di  - 
               Tempat